Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Glimt fra artsmangfoldet

Vår

En av de mest påfallende og vakre plantene i fjellet i innlandet om våren er mogopen Pulsatilla vernalis, her fotografert på Valdresflya i juni. Den står også som nær truet (NT) på rødlista 2010.
Om våren kan man finne denne vakre soppen i lauvskoger i låglandet. Den heter skarlagen vårbeger Sarcoscypha austriaca. Bildet er tatt i Eikesdalen.

Høst

Når høsten kommer i fjellet, får rypebæra Arctous alpinus den velkjente røde fargen som kan farge store områder.
Skarlagenvokssoppen Hygrocybe punicea er en god matsopp. I tillegg er den en beitemarkssopp, dvs. den foretrekker gamle, ugjødsla og upløyde beitemarker, og er vanligst i utmarksbeiter langs kysten.

Spesielle funn i Møre og Romsdal

Torntvebladmose (Scapania nimbosa - dvs. den som vokser i skyene) er en av Skandinavias sjeldneste moser og bare kjent fra Eide og Fræna. Den ble først funnet her i 1907. Ellers er den bare kjent fra Skottland og Kina. Den er oseanisk, vokser i nordvendte fuktheiskråninger nær kysten og har dårlig spredningsevne. I 2007-2008 ble arten aktivt ettersøkt og i 2008 ble det funnet 11 nye lokaliteter, men bare innenfor et begrenset område på vel en kvadratmil. Arten står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Brun engvokssopp Hygrocybe colemanniana er en sjelden, kalkkrevende beitemarkssopp. Den ble i 2008 funnet ved fyret på Kvitholmen i Eide, hvor den trolig vokser på skjellsand. Arten står som sårbar (VU) på rødlista. Øya beites av utegangarsau, og Kvitholmens venner, som er en frivillig forening, står for vedlikehold av bygninger og har oppsyn med skjøtselen av kulturlandskapet.
Stavklokke Campanula cervicaria er en meget sjelden plante i Møre og Romsdal. Den viktigste bestanden i fylket befinner seg i veikanten ved Stranda, ved nordligste del av Eikesdalsvatnet i Nesset. Over 100 planter ble talt i 2008 etter å ha vært oppdaget av Bjørn Austigard på 1990-tallet. Stavklokke står som nær truet (NT) på rødlista 2010.
Et av de mest oppsiktsvekkende funna i Møre og Romsdal i 2008 var denne underjordiske soppen, Elaphomyces virgatosporus, i hasselskog i Eikesdalen under årets soppkurs i regi av foreningen "Risken", med professor Thomas Læssøe fra København som kursleder. Den er kjent fra Ungarn og Sveits og har nordlige utpostlokaliteter på Öland og Gotland i Sør-Sverige. Funnet i Eikesdalen er langt utenfor artens kjente område, og er det første funnet av arten i Norge. Den tilhører slekta løpekuler, som i folkemedisinen er antatt å ha effekt som potensstimulerende middel (afrodisiakum), og blant annet gitt til husdyr i den sammenheng. Rådyr og hjort graver opp løpekuler med klauvene og spiser dem, trolig etter å ha luktet dem først. Ekorn graver dem også opp og lagrer dem til vinterføde. Slekta har dyrespredning, ved at soppen fordøyes og sporene spres med dyrenes avføring. En av løpekulene på bildet er gjennomskåret så den mørke sporemassen kommer til syne. Arten står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Les mer om arten her og her.
Granathuldrehatt (Melanophyllum haematospermum) er en sjelden, vedboende sopp. Bildet er tatt i Eikesdalen hvor den vokste på død ved av alm, den er ny for Møre og Romsdal, og bare et par andre norske funn er kjent utenfor Østlandsområdet. Den står som nær truet (NT) på rødlista 2010.
Amaurodon viridis er en uanselig, men meget vakker blågrønn barksopp, som her i landet bare er kjent fra Sognefjorden og Eikesdalen. Forøvrig finnes den på det europeiske kontinentet nord til Polen og Tyskland, men er ikke kjent fra Danmark, Finland eller Sverige. Eikesdalen er derfor en isolert nordlig utpost. Den vokser på død ved av bl.a. alm og gråor. Som norsk navn er foreslått "almegrønnpigg". Den står som sårbar (VU) på rødlista 2010.
Sinoberslørsopp Cortinarius cinnabarinus er en vakker, sørlig edellauvskogssopp som har nordlige utpostlokaliteter i de varmeste hasselskogene i Møre og Romsdal. Bildet er tatt under hassel i Eikesdalen. Den står som sårbar (VU) på rødlista 2010.
Almebroddsopp Hymenochaete ulmicola er en liten, brun barksopp som vokser på grov, oppsprukket bark av alm, noe som helst forekommer på gamle styvingstrær. Arten ble beskrevet så sent som i 2005, og til nå er den her i landet hovedsakelig funnet på styvingsalm i Møre og Romsdal. Den står som VU på rødlista 2010. Bildet er tatt i Eikesdalen hvor den er vanlig. Les mer her.

Spesielle funn i Hordaland

Blodstorkenebb Geranium sanguineum er en vakker, sørlig og kalkkrevende plante, her fotografert på kalkrike strandberg i Bømlo i juni.

Trollnype Rosa pimpinellifolia er en viltvoksende roseart med begrenset utbredelse, her fotografert på kalkrike strandberg i Bømlo i juni. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Glassblå rødskivesopp Entoloma caeruleopolitum er en av de mer sjeldne beitemarkssoppene. Blant de blåstilkete rødskivesoppene i beitemark er dette den eneste med glatt hatt (underslekt Entoloma). Den har trolig hovedutbredelse i de oseaniske delene av Nordvest-Europa, dvs. de britiske øyer, Danmark og Vestlandet i Norge nord til Møre og Romsdal, og dukker opp sent på høsten. Det er ikke kjent andre publiserte foto av arten. Den står som sårbar (VU) på rødlista 2010. Bildet er fra Bømlo.
Vinrød parasollsopp Lepiota fuscovinacea (EN - sterkt truet på rødlista 2010) ble funnet i parklandskap på marmor, på Kyrkjestølen i Mosterhamn, Bømlo. Dette er tredje kjente lokalitet i Norge av en art som er kalkkrevende og meget sjelden i hele Europa.
Korallkjuke Grifola frondosa er knyttet til eik, og er sjelden. Den som er avbildet her ble funnet ved basis av en grov, gammel eik som står mellom kjørebanene på riksvei 49 gjennom Torvikbygd i Kvam i Hardanger. Arten står som sårbar (VU) på rødlista 2010.
Tinnvokssopp Hygrocybe canescens er en meget sjelden beitemarkssopp. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Bildet er tatt i et eldgammelt utmarksbeite på Møkster i havgapet vest i Austevoll kommune.
Hjortetunge Asplenium scolopendrium er en sjelden, sørlig-oseanisk bregne som vokser i bergsprekker og skyggefulle steder i et meget fuktig og vintermildt klima. Den står som sårbar (VU) på rødlista 2010. Bildet er tatt i en bergsprekk i åpen beitemark ut mot havet på Litla Kalsøy i Austevoll kommune.
Skjellporelav Sticta canariensis er en kalkkrevende og sørlig-oseanisk lavart som bare er kjent fra få steder på Vestlandet. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Bildet er fra stein i hasselskog på Bømlo, som har de største og viktigste bestandene i landet.
Papirhinnelav Leptogium britannicum er en meget sjelden og kravfull art. Den vokser på vegetasjonsfattige flekker på kalkrike strandberg noen få steder på Sørvestlandet, i et sterkt oseanisk klima. Den står i kategori sårbar (VU) på rødlista 2010. I likhet med glansteppemosen Porella obtusata trues den sterkt av utbyggingsprosjekter i strandsonen. Bildet er fra Bømlo kommune, som trolig har de viktigste bestandene i landet.

Spesielle funn i Rogaland

Ett av årets største funn var hvit styltesopp Tulostoma niveum på Rennesøy. Denne arten har hovedutbredelse i Sør-Sverige's kalkområder, og den vokser som regel ovenpå et tynt lag med moser på berg av marmor eller kalkstein. Den er også funnet i Finland, Skottland og nylig på kalkøyene i Oslofjorden. Funnet i Rogaland fyller ut utbredelsesluka mellom Oslofjorden og Skottland. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Les mer her.
Klengelerkespore Ceratocapnos claviculata er en sjelden, sørlig planteart med begrenset utbredelse. Bildet er fra bergknauser i beitemarker nær sjøen i Finnøy kommune. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Trådbregne Pilularia globulifera er en av Norges sjeldneste planter. Den er som navnet sier en bregne, men det er ikke så lett å se. Den er ganske uanselig og vokser på grunt vann i ferskvann eller på tørrlagte mudderflater. Den er bl.a. kjennelig på de sammenrullete bladspissene. Bildet er fra Landavatnet i Vindafjord. Arten står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Amatørbotaniker Lars Dalen og kua i bakgrunnen passer på trådbregna i Landavatnet i Vindafjord. Trådbregna begunstiges trolig av kyrnes tråkk og beiting i strandsonen.
Lysmose Schistostega pennata er en noe uvanlig mose som vokser i mørke bergsprekker. Mosens første stadium består av små runde celler som kalles protonema, og som reflekterer lyset på en måte som får dem til å se ut som et gulgrønt skinnende belegg, og som har forårsaket mange myter gjennom tidene. Bildet viser den utvokste mosen, tatt i Ølen i Vindafjord.
Bildet viser første funn i Norge av en sopp som heter skrubbrødskivesopp Entoloma scabiosum. Funnet ble gjort i Ølen i Vindafjord i september. Dette er trolig en sørlig edellauvskogsart, med tre funn i Sør-Sverige og 14 i Danmark. Den står som nær truet (NT) på rødlista 2010.
Skjellrot Lathraea squamaria er en merkelig, parasittisk plante som helt mangler klorofyll og grønnfarge. Den vokser som regel i edellauvskog i sørlige landsdeler, særlig under hassel hvor den snylter på røttene. Bildet er fra Finnøy i Rogaland.
Gul buktkrinslav Hypotrachyne sinuosa er en av Norges sjeldneste laver. Den vokser på Sørvestlandet i oseaniske og vintermilde skoger ("regnskoger"), helst på barken av svartor. Bildet er fra en ny lokalitet i Ølen i Vindafjord som ble funnet i 2008. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010.
Rosa vokssopp Hygrocybe calyptriformis er en beitemarkssopp som er funnet bare én gang i hvert av de fire Vestlandsfylkene. Bildet er fra Kvitsøy og representerer det første funnet i Rogaland. Arten er trolig oseanisk og har flest funn i Storbritannia og Frankrike. Den er funnet noen få ganger i Danmark, men aldri i Sverige. Den står som kritisk truet (CR) på rødlista, og trues av opphørt hevd med påfølgende gjengroing eller intensivert jordbruksdrift.
Bustsivaks Isolepis setacea er et lite halvgras som lett utkonkurreres av større planter. Den vokser gjerne i våte beitemarker og fuktige kutråkk, og står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Bildet er fra Finnøy kommune.
Hårkrinslav Parmotrema crinitum er en sterkt oseanisk lavart som forekommer på knauser ut mot havet mellom Farsund og Stad. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista 2010. Bildet er fra Kvitsøy.
Glansteppemose Porella obtusata er en meget sjelden og kravfull art. Den vokser på kalkrike strandberg noen få steder på Sørvestlandet, i et sterkt oseanisk klima. Den står som sterkt truet (EN) på rødlista. Bildet er fra havneområdet ved ferjekaia på Kvitsøy. I likhet med papirhinnelav er den veldig sårbar for utbyggingsprosjekter i strandsonen.
Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris forekommer i strandsumper og fuktige beitemarker ut mot havet hovedsakelig fra Agder til Sogn og Fjordane. Den står som nær truet (NT) på rødlista. Bildet er fra Kvitsøy.