Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Glimt fra artsmangfoldet

På styvingstrær av alm og ask (ARKO-prosjektet, sammen med Björn Nordén, NINA)

Lopadostoma pouzarii
Lopadostoma pouzarii er en lite kjent kjernesopp på død ved av alm. De svarte prikkene er toppen av nedsenkete fruktlegemer (perithecier, hvor sporer dannes inne i en svart ”beholder”). I Sverige står den på rødlista, men er ikke vurdert i Norge. Fra MR Norddal: Kleivahamrane i Eidsdal.
Amphisphaeria umbrina
Amphisphaeria umbrina er en lite kjent sekksporesopp som danner svarte, kjegleformete fruktlegemer (perithecier) som vokser delvis nedsenket i barken av alm. Fra MR Nesset: Stranda ved Eikesdalsvatnet.
Glyphium elatum
Glyphium elatum er en kjernesopp som vokser på død ved av flere treslag, her på almegreiner i Mørkrisdalen i SF Luster.
Polyporus squamosus
Skjellkjuke Polyporus squamosus vokser på flere løvtreslag, men er særlig typisk på gammel alm på Vestlandet. Her fra Mørkrisdalen i SF Luster.
Collema fragrans
Almeglye Collema fragrans (CR) er en liten lav som i 2012 ble gjenfunnet på sin eneste kjente lokalitet i Mørkrisdalen i SF Luster, hvor den vokser sparsomt på grov bark av gamle styva almer. Flere av de aktuelle trærne ble felt av orkanen Dagmar. Dessuten ble den høsten 2012 også funnet på en ny lokalitet, også i indre Luster (og også på styva alm).
Gyalecta geoica
Lavarten Gyalecta geoica vokser en gang i mellom på bark av gammel alm i kyststrøk på Vestlandet. Den er gjerne gulere enn G. flotowii som den ellers ligner på. Fra Overå (Svarthammaren) i MR Stranda.

I kulturmarkseng (naturbeitemark og slåttemark) (mest fra ARKO-prosjektet, sammen med Harald Bratli, NINA)

Entoloma mougeotii
Fiolett rødspore Entoloma mougeotii er en vakker sopp (slekta er nylig omdøpt fra rødskivesopp til rødspore på norsk). Den er kalkkrevende og vokser oftest i engvegetasjon på kalkrik grunn. Her fra Op Sel: Granrud.
Geoglossum cookeanum
Dynejordtunge Geoglossum cookeanum vokser ofte i sandrike engsamfunn, her fra VA Farsund: Hamrestranda (Lista).
Hygrocybe splendidissima
Det er alltid fristende å ta bilde av denne vakre arten, rød honningvokssopp Hygrocybe splendidissima. I dette tilfellet luktet den også tydelig honning, noe den ikke alltid gjør. Den finnes helst langs kysten. Fra VA Farsund: beite ved Haugetjørn.
Helvella queletii
Sadelmorkel Helvella queletii ble funnet i kalkrik naturbeitemark på Ljøneshammarsetra i No Bodø.
Campanula rotundifolia
”Blåklokkevikua” før slåtten, fra slåttemark i MR Sunndal: Jordalsgrenda.
Platanthera montana
Grov nattfiol Platanthera montana trives særlig i gammel slåttemark og veikanter som blir slått (mest langs kysten nordover til Trøndelag), fra slåtteeng i MR Sunndal: Jordalsgrenda.

Naturtypekartlegging mm. i Møre og Romsdal

Picea sitchensis
Sitkagran Picea sitchensis er mye plantet langs kysten. Her er selvsådd sitkagran som spirer oppå en bjørkelåg i edellauvskog ved Hustad i Fræna. Når lågen råtner, sender grana røtter ned i skogbunnen og etablerer seg. De spirer også på steinblokker og i selve skogbunnen, og vil nok gradvis kunne overta annen skog langs kysten.
Dryopteris expansa var. willeana
Bruntelg Dryopteris expansa var. willeana regnes som en varietet av sauetelg. Den skiller seg ut bl.a. ved å ha brunsvart midtribbe. Den har et ganske lite utbredelsesområde i Møre og Romsdal og Trøndelag.
Hymenophyllum wilsonii
Hinnebregne Hymenophyllum wilsonii viste seg å vokse mange steder som ikke var tidligere kjent i MR Midsund. Dette er en plante med en kystbundet (oseanisk) utbredelse, og tåler dårlig både uttørking og vinterfrost. Derfor finnes den gjerne langs den frostfattige ytterkysten, og i nordvendte kløfter hvor den sjelden utsettes for tørke. Bildet er fra ei nordvendt kløft ved Rakvågen.
Hookeria lucens
Dronningmose Hookeria lucens er en av mange moser med en mer eller mindre kystbundet utbredelse. Den regnes som ”suboseanisk”, dvs. den kan gå innover i fjordene, men trives best i fuktige nordvendte kløfter på kysten. Her fra Bendsetdalen i MR Midsund.
Staurolemma omphalarioides
Narreglye Staurolemma omphalarioides ble funnet av Geir Gaarder på ny sørgrense i 2012, ved Horsgård i MR Molde. Den var tidligere kjent fra et område i Nordland og Nord-Trøndelag, men er nå kjent fra flere funn i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Den vokser på gamle, soleksponerte osper i et fuktig lokalklima, og det er skrevet utkast til handlingsplan med sikte på at den kan bli en prioritert art etter Naturmangfoldloven.
Erastia salmonicolor
Laksekjuke Erastia salmonicolor er en ganske sjelden kjuke på død furuved som helst forekommer i gammel furuskog. Fra MR Nesset Prestaksla.